http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,192
เปิดเพจ1,761,036

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

การปลูกปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม

 ( เหมาะสำหรับอ้อยโดยเฉพาะ)

                                                   คุณสมบัติ

                                          : เพิ่มน้ำมัน ผลใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

                                          : ช่วยให้ปาล์มออกลูกได้ทั้งปี ขั้วเหนียว

                                          : ช่วยให้ใบปาล์มเขียวสดอยู่เสมอ

                                          : ช่วยต่อเนื่องช่วยให้ดินร่วนซุย

                                          : ป้องกันโรคต่างๆของปาล์มได้อย่างดี

                                           ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม       


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)


วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

          ปีที่ ๑ :เมื่อย้ายกล้าปลูก (กล้าปาล์มอายุ ๑๐ - ๑๒เดือน) ใส่กรดซิลิคอน รองก้นหลุมประมาณ ๒๕๐ กรัม

          หลังจากปลูกแล้วทุก ๓ เดือน ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม ต้นละ ๒๐๐ - ๓๐๐ กรัมและใส่อีกครั้งเมื่อ

          ปลูกได้ ๖ เดือน ในอัตราเดิมและใส่อีกครั้งเมื่ออายุได้ ๙ เดือน ในอัตราเดิม

          ปีที่ ๒ :เมื่ออายุได้ ๑๘ เดือน ให้ใส่ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๔๐๐ - ๕๐๐ กรัม เมื่ออายุ

ได้๒๔ เดือนเต็ม ใช้ปุ๋ยเดิม คือปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๐.๕ ก.ก.

          ปีที่ ๓ :เมื่ออายุปาล์มได้ ๓๐ เดือน ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๘๐๐ กรัม และเมื่อ

ปาล์มอายุได้ ๓๖ เดือน ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๑ กก.

          ปีที่ ๔ :เมื่ออายุปาล์มได้ ๔๒ เดือน ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓ กก

          ปีที่ ๕ :ให้ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม  อัตราต้นละ ๒ กก.

          ปีที่ ๖ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือครั้งแรกปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์มอัตราต้นละ ๓ กก

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒ กก.

          ปีที่ ๗ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒.๕ กก.

          ปีที่ ๘ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๔.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒.๕ กก.

          ปีที่ ๙ :การใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปีที่ ๙ เป็นต้นไป ให้ใส่เหมือนเดิมทุกๆปี

การใส่ปุ๋ยให้กับต้นปาล์ม

อายุ 1 - 4 ปี        : ให้ใส่ปุ๋ย บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว

อายุ 5 - 9 ปี        : ให้ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 50 ซม. ถึงบริเวณปลายทางใบ

อายุ 10 ปีขึ้นไป  :ให้หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มน้ำมันหรือบนกองทางใบที่ถูกต้องตัดแต่งที่ได้กำจัดวัชพืชแล้ว


       การวางแนว   การระบายน้ำความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มน้ำมัน ได้รับ

แสงแดมากที่สุดเพื่อให้ใบได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสง ควรปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยม ด้านเท่า

แถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้ แถวที่ใกล้กันจะปลูกกึ่งกลางเป็นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้าน

เท่า และการจัดระยะการปลูก ๙x๙ เมตรเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่อง จากทำให้ต้นได้รับแสงมากที่สุด

          หลุมปลูก เมื่อวางแนวปลูกและปักไม้เป็นเครื่องหมายแล้วขุดหลุมขนาดกว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๔๕ ซม.

ลึก ๓๕ ซม. เป็นรูปตัวยูโดยให้จุดที่ปักไม้เป็นจุดกลางหลุมใช้เสียมแซะดินให้หลุมตั้งตรงขุดดินชั้นบนและ

ชั้นล่างแยกกัน ตากไว้ประมาณ ๑๐ วันก่อนนำต้นกล้ามาปลูก

          ฤดูปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน คือ ต้นฤดูฝนประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแล้วเพราะดินจะมีความชื้นเพื่อให้ต้นกล้าได้มีเวลาตั้งตัวในแปลงได้นาน

          การปลูก การปลูกอย่างถูกวิธีจะทำให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันดีและให้ผลผลิตสูงอายุต้น

กล้าที่เหมาะสมประมาณ ๑๐ - ๑๒ เดือน ต้นกล้าที่มีอายุน้อยเกินไปจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและอ่อน

แอต่อสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับต้นกล้าที่มีอายุมากเกินไปผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและตกผลช้าและ

ไม่สะดวกในการขนย้ายบางครั้งไม่สามารถใช้ต้นกล้าที่มีอายุเท่าที่กำหนดได้เราสามารถแก้ไขได้โดยตัดใบ

บางส่วนทิ้งบ้างและระวังอย่าให้รากบอกบซ้ำจากการขนย้ายมากนัก

          การขนย้ายต้นกล้า ควรขนย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้วยความประณีต ไม่ให้กระทบกระเทือนมากเพื่อ

หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  การปลูกก่อนปลูกปาล์มน้ำมันควรใส่ปุ๋ยร็อกฟอสเฟตรองก้นหลุมเพื่อเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์แก่ดิน ในอัตรา ๒๕๐ กรัมต่อหลุมคลุกเหคล้าดินกับปุ๋ยให้กระจายถือต้นกล้าด้วยมือทั้งสองข้างอย่าง

ระมัดระวังแล้ววางลงหลุมให้ตรงจุดที่ต้องการใส่ดินชั้นบนที่ตากไว้ไปก่อนแล้วตามด้วยดินชั้นล่าง อัดดินให้

แน่นใช้ไม้ปักผูกไว้ป้องกันการล้ม หรือเมื่อลมพัดแรง

          การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่นปริมาณธาตุอาหาร

ที่มีอยู่ในดินเดิมสภาพภูมิอากาศความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆ ชนิดของปุ๋ย อัตราการใส่

และราคาปุ๋ย สำหรับการขาดธาตุอาหารที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งสำหรับการใส่ปุ๋ย

          วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันแต่มีหลักสำคัญคือ

          ๑.ใส่ในช่วงที่ปาล์มน้ำมันต้องการ

          ๒.ใส่บริเวณที่รากปาล์มน้ำมันดูดไปใช้ได้มากที่สุด

          ระยะเวลา ควรใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอหลีกเหลี่ยงการใส่เมื่อแล้งจัดหรือฝนตกหนัก ในปีแรกหลัง

จากปลูกควรใส่ปุ๋ย ๔ - ๕ครั้ง ตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย ๓ ครั้ง/ปีช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ต้นฝน

กลางฝน และปลายฝนตั้งแต่ปี่ ๕ ขึ้นไปพิจารณาใส่ปุ๋ยเพียงปีละ ๒ ครั้ง ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม

          การแบ่งใส่ปุ๋ย (อัตราที่แนะนำ) เมื่อแบ่งใส่ ๓ ครั้ง / ปี แนะนำให้ใช้สัดส่วน ๕๐:๒๕:๒๕% สำหรับการใส่ปุ๋ย

ต้นฝน กลางฝน และปลายฝนและเมื่อแบ่งใส่ ๒ ครั้ง / ปี ใช้สัดส่วน ๖๐:๔๐% ระยะต้นฝนและก่อนปลายฝนตามลำดับ

          ช่วงต้นฝน    คือ    ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

          ช่วงกลางฝน คือ    ประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน

          ช่วงปลายฝน คือ    ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

วิธีการใส่ปุ๋ยควรใส่ครั้งแรกเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันโดยใส่ร็อกฟอสเฟตอัตรา ๒๕๐ กรัม / ต้น รองก้นหลุมต่อจากนั้นจะใช้ปุ๋ย ดังนี้


          การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน

          การเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดรวมถึงการรวมผลปาล์มส่งโรงงานมีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้

          ๑.ก่อนอื่นจะต้องแต่งช่อทางลำเลียงแถวปาล์มในแต่ละแปลงให้เรียบร้อยสะดวกกับการลำเลียงและ

การตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้ว เพื่อรวบรวมต่อไป

          ๒.คัดเลือกทะลายปาล์มสุกโดยยึดมาตรฐานจากการดูสีของผลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจำนวนผลสุก

ที่ร่วงหล่นลงบนดินประมาณ ๑๐ – ๑๒ ผลผลให้ถือเป็นผลปาล์มสุกที่ใช้ได้

          ๓.หากปรากฏว่าทะลายปาล์มสุกที่จะตัดมีขนาดใหญ่ที่ติดแน่นนกับลำต้นมากไม่สะดวกกับการใช้เสียม

แทงเพราะจะทำ ให้ผลร่วงมากก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาวธรรมดา ตัดแชะขั้วทะลายกันเสียก่อนแล้วจึงใช้เสียม

แทงทะลายกันเสียก่อนแล้วจึงใช้เสียมแทงทะลายปาล์มก็จะหลุดออกคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น

          ๔.ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสะดวกในการขนส่งหรือเมื่อ

ถึงโรงงาน ทางโรงงานก็จะบรรลุลงในถังต้นลูกปาล์มได้สะดวก

          ๕.รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงไว้เป็นกองในที่ว่างโคนต้นเก็บผลปาล์มร่วงใส่ตะกร้า

หรือเข่ง กรณีต้นปาล์มมีอายุน้อยทางใบปาล์มอาจรบกวนทำให้เก็บยาก

          ๖.สำหรับกองทางใบที่ตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดินหรือปิดกั้นทางระบายน้ำจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง

ระบายน้ำที่ขังตามทางเดิน

          ๗.รวบรวมผลปาล์มทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในกองย่อยเช่น ในการกระบะ

บรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น

 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)

 

Tags : ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การปลูกปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view