http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,214
เปิดเพจ1,761,058

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

การปลูกอ้อย

                                        

                                                                ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมออ้อย

                                                                                         ( เหมาะสำหรับอ้อยโดยเฉพาะ)

                                                         คุณสมบัติ

                                                        : ช่วยให้อ้อยโตเร็ว โตไว ต้นใหญ่ แข็งแรง

                                                        : ช่วยให้อ้อยใบเขียวทนนาน ทนแล้งดี

                                                        : ช่วยให้ลำอ้อยใหญ่ ต้นสูง ได้น้ำหนัก

                                                        : ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุยมากขึ้น

                                                        : ช่วยเพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำตาลให้อ้อย

                                                        ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม      


การใส่ปุ๋ย

โดยแบ่งใส่ปุ๋ยเป็น  2  ครั้ง จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 : ให้ใช้ ปุ๋ยกรดซิลิคอน หรือ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมออ้อย

                      ใส่ไร่ละ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

                      เพื่อช่วยให้ต้นอ้อยโตเร็ว พุ่งไว แตกยอดใหม่เร็ว

                      ต้นอ้อยแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานต่อโรคและแมลง

ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 :  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมออ้อย เดี่ยวๆ

                      ใส่ไร่ละ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

                      เพื่อช่วยเร่งน้ำหนัก เร่งน้ำตาล เร่งความหวาน

                      ช่วยให้อ้อยต้นอวบใหญ่ แข็งแรง ได้น้ำหนัก

                      ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นไม่ล้ม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)

   

อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  สามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศ  มีอายุเก็บเกี่ยว  10-12 เดือน

เก็บผลผลิตได้  2-3  ปี  สภาพแวดล้อมพันธุ์และการบำรุงดูแลรักษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลิตและ

คุณภาพของอ้อยอ้อยสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท  ตั้งแต่ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย พื้นที่ปลูก

ควรเป็นที่ราบ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยในดินเหนียวจัด ดินทรายจัดและดินลูกรัง 

 

การเตรียมพันธุ์
            พันธุ์อ้อยควรมาจากแปลงอ้อยที่เจริญเติบโตดี  ตรงตามพันธุ์  ปราศจากโรคและแมลง  มีอายุ

ประมาณ  8-10  เดือน  ถ้าต้องทิ้งพันธุ์อ้อยที่ตัดไว้แล้วในไร่  ควรคลุมท่อนพันธุ์ด้วยใบอ้อยแห้ง เพื่อ

ป้องกันตาอ้อยแห้ง เกษตรกรควรมีแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  อ้อยจากแปลงพันธุ์ 1 ไร่

(อายุ 7-8 เดือน)  ปลูกขยายได้ 10  ไร่     สำหรับแปลงพันธุ์  ควรแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนนาน 2 ชั่วโมง

เพื่อป้องกันโรคใบขาวและกอตะไคร้ จากนั้นแช่ท่อนพันธุ์มนสารเคมีโพรนิโคนาโซล อัตรา 66 ซีซี/น้ำ20 ลิตร 

นาน  30  นาที  เพื่อป้องกันโรคแส้ดำ  เหี่ยวเน่าแดง  และกลิ่นสัปปะรด               


ฤดูกาลปลูก 

การปลูกอ้อยในปัจจุบัน  สามารถแบ่งตามฤดูกาลได้เป็น  2  ประเภท คือ

       การปลูกอ้อยต้นฝน  ซึ่งยังแบ่งออกเป็น  2  เขต  คือ

       -  ในเขตชลประทาน  (20%  ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ)  ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วง      

           เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

       -  ในเขตอาศัยน้ำฝน  ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายน  -  มิถุนายน

       การปลูกอ้อยปลายฝน  (การปลูกอ้อยข้ามแล้ง)  สามารถทำได้เฉพาะในบางพื้นที่ของ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  ที่มีปริมาณและการกระจายของฝนดีและดินเป็น

ดินทรายเหนือดินร่วนปนทราย  การปลูกอ้อยประเภทนี้จะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคม-ถึง

เดือนธันวาคม


 การเตรียมดิน

ไถเตรียมดินให้ลึกขณะมีความชื้นพอเหมาะ  และควรลงไถดินดานทุกครั้งที่มีการรื้อตอเพื่อปลุก

อ้อยใหม่โดยไถเป็นรูปตาหมากรุก

  -  ถ้าปลูกต้นฤดูฝนหรือปลูกอ้อยใช้น้ำชลประทาน  ไม่จำเป็นต้องไถพรวนให้ดินแตก

  -  อ้อยปลายฝนหรือปลูกอ้อยข้ามแล้ง  ต้องไถพรวนจนหน้าดินแตกละเอียด  เพื่อช่วยลด     

     ความสูญเสียความชื้นภายในดินให้ช้าลง


วิธีการปลูก

-  ถ้าใช้คน  ปลูกจะยกร่องกว้าง  1.4-1.5 เมตร  (เดิมใช้  1.3  เมตร)  วางพันธุ์อ้อยเป็นลำโดยใช้

ลำเดี่ยว  เกยกันครึ่งลำหรือ2  ลำคู่ตามลักษณะการแตกกอของพันธุ์อ้อยที่ใช้

  -  ถ้าใช้เครื่องปลูก  หลังจากเตรียมดินแล้ว  ไม่ต้องยกร่องจะใช้เครื่องปลูกติดท้ายแทรกเตอร์

โดยจะมีตัวเปิดร่อง  และช่องสำหรับใส่พันธุ์อ้อยเป็นลำ  และมีตัวตัดลำอ้อยเป็นท่อนลงในร่องและ

มีตัวกลบดินตามหลัง  และสามารถดัดแปลงให้สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมปลูกได้เลย  ปัจจุบันมีการ

ใช้เครื่องปลูกทั้งแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่  โดยจะปลูกแถวเดี่ยวระยะแถว  1.4-1.5 เมตร  ในกรณีใช้

พันธุ์อ้อยที่แตกกอมาก  และจะปลูกแถวคู่  ระยะแถว  1.4-1.5  เมตร  ระยะระหว่างคู่แถว  20-30 

เซนติเมตร  ในกรณีใช้พันธุ์อ้อยที่แตกกอน้อย


 การใส่ปุ๋ย

โดยแบ่งใส่ปุ๋ยเป็น  2  ครั้ง จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 : ให้ใช้ ปุ๋ยกรดซิลิคอน หรือ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมออ้อย

                      ใส่ไร่ละ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

                      เพื่อช่วยให้ต้นอ้อยโตเร็ว พุ่งไว แตกยอดใหม่เร็ว

                      ต้นอ้อยแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานต่อโรคและแมลง

ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 :  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมออ้อย เดี่ยวๆ

                      ใส่ไร่ละ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

                      เพื่อช่วยเร่งน้ำหนัก เร่งน้ำตาล เร่งความหวาน

                      ช่วยให้อ้อยต้นอวบใหญ่ แข็งแรง ได้น้ำหนัก

                      ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นไม่ล้ม


การป้องกันกำจัดวัชพืช

           - ใช้แรงงานคนดายหญ้าในช่วงตั้งแต่ปลูกจนถึงอายุ  4  เดือน

           -ใช้เครื่องจักรไถพรวนระหว่างร่องหลังปลูก  เมื่อมีวัชพืชงอก

           - ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อคุมฆ่า


 ปัจจุบันเกษตรกรมีการเผาใบอ้อยกันมาก

     - การเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว  เนื่องจากขาดแคลนแรงงานทำให้ตัดอ้อยได้เร็วไม่ต้องลอก

กาบใบ  อ้อยที่เผาใบถ้าไม่รีบตัดส่งโรงงานทันทีจะทำให้เสียน้ำตาลและคุณภาพความ หวาน  และ

ต้องจ่ายค่ากำจัดวัชพืช  และให้น้ำเพิ่มขึ้นในอ้อยตอแนวทางแก้ไข    คือ  ถ้าส่งโรงานไม่ทันต้องตัด

อ้อยไฟไหม้กองไว้ในไร่  ซึ่งจะสูญเสียความหวานน้อยกว่าทิ้งไว้ในไร่        

    - การเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  เนื่องจากเกษตรกรต้องการป้องกันไฟไหม้อ้อยตอหลัง

จากที่มีหน่องอกแล้วและทำให้ใส่ปุ๋ยได้สะดวกกลบปุ๋ยง่าย  แต่มีผลเสียตามมา  คือ

                     *  เป็นการทำลายวัตถุอินทรีย์ในดิน          

                     *  ทำให้สูยเสียควสามชื้นในดินได้ง่าย

                     *  หน้าดินถูกกชะล้างได้ง่าย

                     *  มีวัชพืชในอ้อยตอขึ้นมาก

                     *  มีหนอกอเข้าทำลายมากขึ้น

แนวทางแก้ไข  คือ  ใช้เครื่องสับใบอ้อย  คลุกเคล้าลงดิน  ระหว่างแถวอ้อย  และถ้าต้องการเผาใบ

อ้อยจริงๆ  ควรให้น้ำในอ้อนตอทันทีจะช่วยลดการตายของอ้อยตอลงได้

        - การเผาใบก่อนการเตรียมดิน  เกษตรกรทำเพื่อให้สะดวกในการเตรียมดินปลูก  เพราะ

ล้อรถแทรกเตอร์จะลื่นเวลาไถมีผลเสียตามมาคือ  เป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุ  ดินอัดแน่นทึบ ไม่อุ้มน้ำ

น้ำซึมลงได้ยากแนวทางแก้ไข  คือการใช้จอบหมุนสับเศษอ้อย  และคลุกเคล้าลงดินก่อนการเตรียมดิน 

ทำให้ไม่ต้องเผาใบอ้อยก่อนการเตรียม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)

 


Tags : การปลูกอ้อย ปุ๋ยอ้อย อ้อย

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view