http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,229
เปิดเพจ1,761,073

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

การปลูกข้าว

                                      

                                      ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว

( เหมาะสำหรับใส่ข้าวโดยเฉพาะ )

                                คุณสมบัติ   

                                : ช่วยให้ข้าวแตกกอดี รากยาว หาอาหารเก่ง

                                : ต้้นข้าวเขียวทนนาน ใบหนา ต้นไม่ล้ม 

                                : ข้าวรวงใหญ่ได้น้ำหนัก เปอร์เซนต์แป้งดี

                                : ใช้ต่อเนื่องช่วยให้ดินร่วน เหมาแก่การปลูกฃ

                                : สามารถต้านทานโรคแมลงต่างๆได้ดี

                                ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม          

การให้ปุ๋ยในการทำ นาดำ

ครั้งที่  1  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1

             หว่านไร่ละ 25 กิโลกรัม ที่ระยะปักดำหรือก่อนปักดำ 1  วัน (รองพื้น) แล้วคราด

             กลบหรือหรือให้หลังปักดำ 15-20  วัน


ครั้งที่  2  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว  อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอกหรือ

              30  วัน  วันก่อนข้าวออกดอก  


ครั้งที่  3  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่  ที่ระยะ  10-15  วันหลัง

             ระยะกำเนิดช่อดอก


การให้ปุ๋ยในการทำ นาหว่านน้ำตม

ครั้งที่  1  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1

             หว่านไร่ละ 25-30 กิโลกรัม ที่ระยะ  20-30  วัน หลังข้าวงอก 

ครั้งที่  2  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว  อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอกหรือ

              30  วัน  วันก่อนข้าวออกดอก  

ครั้งที่  3  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่  ที่ระยะ  10-15  วันหลังระยะกำเนิดช่อดอก

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)


       ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเรา ฉะนั้น การปลุกจึงมีความสำคัญกับเกษตรกรเป็น

อย่างยิ่ง ทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงที่สุด 


การเตรียมเมล็ดพันธุ์

         เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ สะอาด และมีความงอกไม่น้อยกว่า  80  เปอร์เซ็นต์

       - ปลูกโดยวิธีปักดำ ใช้เมล็ดพันธุ์  5-7  กิโลกรัม ตกกล้าเพื่อปักดำในพื้นที่  1  ไร่

       - ปลูกวิธีหว่านน้ำตม ใช้เมล็ดพันธุ์  15-20  กิโลกรัม/ไร่

 

การเตรียมดิน

           การเตรียมดินจะขึ้นอยู่กับวิธีปลูกข้าว ซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกัน คือ ต้องเริ่มการไถดะ

ทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วัน เพื่อตากดินและกำจัดวัชพืชก่อนปลูก

 

การปลูกโดยวิธีการปักดำ

           การตกกล้าการเตรียมแปลงตกกล้า โดยไถดะทิ้งไว้ 7-10  วัน ไถแปรเอาน้ำเข้า แช่ขี้ไถ 

คราดปรับระดับผิวดินแล้วทำเทือก (มอบ) แบ่งแปลงย่อย กว้างประมาณ  1-2  เมตร ยาวตามความ

ยาวของแปลง ทำร่องน้ำระหว่างแปลงกว้างประมาณ  30  ซ.ม.  แล้วระบายน้ำออกหว่านเมล็ดข้าว

ที่เตรียมไว้บนแปลงให้สม่ำเสมอ ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  50-70  กรัมต่อตารางเมตรอย่าให้น้ำท่วมแปลง

กล้า แต่ให้มีความชื้นเพียงพอสำหรับการงอกเพิ่มระดับน้ำตามการเจริญเติบโตของต้นข้าว อย่าให้

ท่วมต้นข้าวและไม่เกิน 5  เซนติเมตร จากระดับหลังแปลง


           การปักดำ เตรียมแปลงปักดำโดยไถดะ ทิ้งไว้  7-10  วัน 

      -  รักษาระดับน้ำในแปลงปักดำประมาณ  5  เซนติเมตรจากผิวดิน

      -  ปักดำโดยใช้ต้นกล้าอายุประมาณ  25 วัน

      ระยะปักดำ  20x20  เซนติเมตร จำนวน  3-5  ต้นต่อกอ

      รักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ประมาณ  0-10  เซนติเมตร  

      อย่าปล่อยให้ต้นข้าวขาดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกำเนิดช่อดอกถึงออกรวง

      หลังข้าวกรองออกรวง  80  เปอร์เซ็นแล้วประมาณ  20  วัน ระบายน้ำออก

 

การปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม

     เตรียมแปลงโดยไถดะ ทิ้งไว้  7-10  วัน ไถแปรเอาน้ำเข้าแช่ขี้ไถให้พอเหมาะกับการคราด 

     คราดปรับระดับผิวดิน แล้วทำเทือกแบ่งแปลง กว้าง  5-10  เมตร ยาวตามความยาวของแปลง 

     ทำร่องน้ำระหว่างแปลงกว้าง  30  เซนติเมตร แล้วระบายน้ำออก

     หว่านเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้บนแปลงให้สม่ำเสมอ ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  15-20  กิโลกรัม/ไร่

     หลังหว่านเมล็ด อย่าให้น้ำท่วมแปลง แต่ให้มีความชื้นสำหรับการงอก ค่อยๆ เพิ่มระดับน้ำตามการ

     เจริญเติบโตของต้นข้าว  อย่าให้น้ำท่วมต้นข้าว และไม่ควรลึกเกิน  10  เซนติเมตร

     อย่าปล่อยให้ต้นข้าวขาดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกำเนิดช่อดอกหรือออกรวง หลังข้าวออกรวง

     80  เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ  20  วัน ระบายน้ำออก

 

การให้ปุ๋ยในการทำ นาดำ

ครั้งที่  1  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1

             หว่านไร่ละ 25 กิโลกรัม ที่ระยะปักดำหรือก่อนปักดำ 1  วัน (รองพื้น) แล้วคราด

             กลบหรือหรือให้หลังปักดำ 15-20  วัน


ครั้งที่  2  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว  อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอกหรือ

              30  วัน  วันก่อนข้าวออกดอก  


ครั้งที่  3  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่  ที่ระยะ  10-15  วันหลัง

             ระยะกำเนิดช่อดอก


การให้ปุ๋ยในการทำ นาหว่านน้ำตม

ครั้งที่  1  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว ผสมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1

             หว่านไร่ละ 25-30 กิโลกรัม ที่ระยะ  20-30  วัน หลังข้าวงอก 

ครั้งที่  2  ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว  อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอกหรือ

              30  วัน  วันก่อนข้าวออกดอก  

ครั้งที่  3  ให้ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอข้าว อัตรา 10-15  กิโลกรัมต่อไร่  ที่ระยะ  10-15  วันหลังระยะกำเนิดช่อดอก

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)

Tags : ปุ๋ยข้าว การปลูกข้าว ข้าว

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view